Главният секретар на ДГИ Мария Галанова участва като кандидат за народен представител в листата на ПП Демократична гражданска инициатива – Движение „Граждански контрол” в 24-и многомандатен избирателен район – гр. София.

Информация за парламентарните избори – май 2013

Извлечение от протокола на заседанието на политическия съвет на партия Демократична Гражданска Инициатива (ДГИ) състояло се на 10.03.2013.

По точка единствена на политическия съвет на Демократична Гражданска Инициатива (ДГИ) от 10.03.2013 - Участие на Демократична Гражданска Инициатива в предсрочните парламентарни избори през 2013г., членовете на политическия съвет решиха Демократична Гражданска Инициатива (ДГИ) да участва в предизборните парламентарни избори през 2013г.
                                                                   Политически съвет на ДГИ
                                                                   председател Стефан Пеев

 


УСТАВ
НА
Демократична Гражданска Инициатива


„Демократична гражданска инициатива” е изразител и продължител на идеите на онези български граждани, които в снежния 25 ноември 1989г. се събраха в Южния парк на гр. София за да заяват, че винаги са се чувствали свободни и независими хора, осъзнаващи, че реализацията им ще бъде възможна само при условие, че и останалите членове на обществото се чувстват такива; те изразиха своето убеждение, че за постигането на това условие е необходимо да бъдат организирани и да работят за установяването на демократичен социален ред.

Водени от същите идеи, една част от тях заедно с други съмишленици се събраха на Учредително събрание на 25 ноември 2000г. в Културен дом „Красно село”- София и учредиха настоящата политическа организация като приеха този устав.

І. Общи положения

Чл.1. Уставът определя характера, целите, средствата за постигане на целите, устройството и дейността на Демократична гражданска инициатива, чието име съкратено се изписва ДГИ.

Чл.2. /1/ Демократична гражданска инициатива е създадена по инициатива на граждани на България с неопределен срок на съществуване.

        /2/ Съществуването и дейността на ДГИ са законни и се основават на Конституцията на Република България и ЗПП.

Чл.3. Седалището на Демократична гражданска инициятива е гр. София, с адрес: Столична Община, Район „Изгрев“, кв. „Дианабад", бл. 57, ет.14, ап.95

Чл.4. /1/ ДГИ е обществена политическа организация на свободни и независими граждани на България, чиято главна цел е утвърждаване на демократичното гражданско общество в България.

        /2/ Организацията Демократична гражданска инициатива е политическо средство на обществото за:

             1. Осъществяване на извършващите се във всички сфери на българското обществокоренни демократични промени, водещи до главната цел;

             2. Осъществяване на гражданскиконтрол върху дейността на държавните органи и структури;

             3. Защита от посегателството на държавните органи и структури и на политическите партии и организации върху правата и свободите на гражданите, гражданските организации и обществото като цяло.

        /3/ ДГИ е гражданска организация на широка социална основа, която обединява отделните граждани за разрешаване на проблемите на обществото. ДГИ не изразява политическите, имотните, религиозните и духовните интереси на определена социална група или групи и не се стреми към вземане на държаввната власт за задоволяване на подобни интереси.

II. Цел на Демократична Гражданска инициатива и средства за постигането и

Чл.5. За постигане на своите цели ДГИ си служи единствено със средствата на мирните политически инициативи на гражданите, при неотклонно съблюдаване на всички правни норми, в съответствие с конституцията на България, в равноправно сътрудничество и взаймодействие с всички демократични сили в страната.

Чл.6. /1/ Формите и средствата на дейността на ДГИ са:

             1. Провеждане на събрания, подписки, анкети, допитвания, експертни проучвания, възвания, митинги, мирни демонстрации и други законосъобразни инициативи за изразяване на позицията на ДГИ относно решенията и действията на държавните органи за управление от национален и регионален мащаб, на административни,стопански и други дейци от всички нива и сфери на обществения и политическия живот;
             2. Провеждане на политически инициативи, целящи защитата на демократичните права и свободи на гражданите в обществото;
             3. Самостоятелно, или в съюз с демократичните сили участва в изборни кампании, издигане на кандидатури на посочени от гражданите техни представители при избори на всички равнища, организиране на избирателни кампании, участие при провеждане на избори и контрол върху изборите;
        /2/ За информиране на обществеността за своите инициативи и за пропагандиране на идеите и целите си ДГИ използва държавните и обществените средства за масово информиране /телевизия, радио, печатни издания, както и чрез участие в съвместни инициативи на демократичните сили в България.

III. Членство и организационна структура

Чл.7. Участник в ДГИ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който приема устава и програмата на ДГИ.

Чл.8. /1/ Членството в ДГИ се урежда чрез заявление за членуване в местните организации

        /2/ Отпада въз основа на решение от 25.06.2011г. на извънредна НК на ДГИ

        /3/ За всеки член на Местна организация секретарят попълва анкетна карта, която архивира, а копие от нея депозира в архива на националното ръководство. Ежемесечно, на заседание на Политическия съвет, Главният секретар на ДГИ докладва информация за ново постъпили членове.

Чл.9. /1/ Членове на ДГИ, които нарушават настоящия Устав с действия или бездействия, изказвания и декларации, се изключват.

        /2/ Отнемането на правото на членство в ДГИ по чл.7 ал.1, се изсвършва от Общото събрание на местната организация на ДГИ, в която лицето членува, след представяне на неопровержими доказателства за извършване на действия, които противоречът на идеите и целите на организацията.

        /3/ Подлежащият на изключване член на ДГИ, а също и гражданин, на когото е отказано членство в ДГИ, има право на защита пред Общото събрание. Предложението за изключването му, съображенията и доказателствата за това, а също и причините за отказа на членството му се предоставят не по-късно от 7 дни преди свикване на Общото събрание, писмено – на адреса, който е посочил.

        /4/ Общото събрание на Местната организация може с мнозинство от 50% +1 от броя на членовете си да гласува недоверие на член или членове на Местния съвет и да ги лиши от дадения мандат.

Чл.10. /1/ Членуващия в ДГИ има следните права.

             1. да избира и бъде избиран във всички ръководни структури на партията;
             2.  свободно да изразява личното си мнение;
             3. да бъде защитаван от ДГИ за изразеното от него свободно политическо мнение.

        /2/ Той е длъжен:

             1. да спазва устава;

             2. да плаща членски внос;

             3. да участва в дейността на партията и изпълнява нейните решения.

Чл.11. /1/ Основни звена на ДГИ са Местните организации, които се изграждат на териториален принцип.

        /2/ Местните организации на ДГИ имат за задача да организират дейността на участниците и привържениците на Организацията във всички части на страната.

        /3/ Местните организации на ДГИ разработват и организират изпълнението на инициативи и действия с местно значение и организират изпълнението на инициативи и кампании с национално значение.

Чл.12. Към Местните организации се формират работни групи, съставени от специалисти, които обсъждат и предлагат формата на гражданската инициатива за решаване на предложените от гражданите проблеми от социално, стопанско, политическо, културно, етническо, екологическо и друго естество.

Чл. 13. /1/ Местните организации се ръководят от Местен съвет, избран от Общото събрание.

        /2/ Местният съвет се състои от председател, заместник председател и секретар.

        /3/ Мандатът на Местния съвет е за срок от една година без ограничение броя на мандатите.

        /4/ Общото събрание на Местната организация може с мнозинство от 50%+1 от броя на членовете си да гласува недоверие на член или членове на Местния съвет и да ги лиши от дадения мандат.

Чл.14. /1/ За осъществяване на инициативи от регионално значение /градско, общинско, областно и пр./ местните организации могат да създават регионални съвети.

        /2/ Регионалните съвети се изграждат от упълномощени от местните организации на ДГИ лица и имат само координиращи функции.

Чл.15. /1/ Върховен орган на ДГИ е Националната конференция на делегатите на Местните организации.

        /2/ Нормата на представителството на националната конференция се определя от националния съвет. Местните организации с числен състав до 10 члена излъчват един делегат до 20 члена – двама, а над 20 члена – трима.

Председателят на Местната организация е делегат извън тази квота.

        /3/ Численият състав за излъчване на делегати се определя от броя на членовете от местната организация, заплащали членски внос поне една година преди датата на Националната конференция според отчисленията в Централния паричен фонд съобразно Чл.26 ал.2 от настоящия устав.

        /4/ Делегатите се избират от общото събрание с явно гласуване и просто мнозинство, според броя на гласовете.

        /5/ Националната конференция е легитимна при присъствие на представени 50%+1 от Местните организации, освен ако не е отчетно-изборна, независимо от броя на присъстващите делегати. Националната отчетно-изборна конференция е легитимна при присъствие на представители на две трети от Местните организации.

        /6/ При липса на кворум се изчаква един час и ако до тогава не се достигне кворум, представителите на Местните организации, независимо от техния брой, могат да упълномощят Политическия съвет да вземе решение за провеждане на Националната конференция, в случай, че тя не е отчетно – изборна.

        /7/ Националната отчетно – изборна конференция, неосъществена поради липса на кворум, се пренасрочва по решение на Политическия съвет в срок до 3 (три) месеца.

Чл.16. /1/ (Изменен) Изпълнителният орган на ДГИ е Националният съвет, който се състои от председателите на Местните организации и членове на Политическия съвет. Националният съвет заседава поне веднъж годишно.

        /2/ (Изменен) Оперативното ръководство на ДГИ се осъществява от Политическия съвет с мандат от пет години.

        /3/ (Изменен) Политическият съвет се състои от председател, главен секретар и трима членове, които се избират от Националната конференция с обикновено мнозинство. Националната конференция определя начина на гласуване.

        /4/ (Изменен) Председателството се избира с квалифицирано мнозинство от две трети , а членовете с обикновенно мнозинство.

        /5/ Политическият съвет изработва статут (правила) за своята работа в едномесечен срок от избора.

        /6/ Националната конференция може с мнозинство от две трети от Местните организации да гласува недоверие на членове от Политическия съвет и да ги лиши предсрочно от дадения им мандат.

Чл.17. Към политическия съвет се създават:

        1. петчленна група от координатори за оперативни действия по изпълнение на гражданските инициативи (тяхната дейност и териториален обхват се уреждат в статута за работа на политическия съвет);

        2. Група от технически сътрудници

Чл.18. /1/ Политическият съвет осъществява дейността между две национални конференции, насрочва заседания на националния съвет поне веднъж годишно, раководи се от председателството и взима решения с обикновено мнозинство с явно гласуване.

        /2/ Политическия съвет се свиква от Председателя поне веднъж месечно, като за редовно заседание е необходимо присъствието най-малко на две трети от членовете му. Ако няма кворум, то се отлага с един час и се провежда със присъстващите членове, ако са повече от половината. Всеки член има право на един глас. При равенство гласът на Председателя е решаващ. За всички заседания се прави протокол, който се съхранява от Главния секретар.

Чл.19. /1/ ДГИ се представлява от Председателя. Той ръководи дейността на Политическия съвет и Националния съвет, а в него отсъствие или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите му се поемат от главния секретар или други членове на Политическия съвет, уполномощени от Политическия съвет.

        /1а./ (Нов – във връзка със Закона за политическите партии – параграф 30 ал.1, 2, 3) Даренията към организациите подлежат на санкция от страна на Председателя. Той оперира с внасянето и изтеглянето на средствата и се отчита пред главния секретар и Политическия съвет.

        /2/ Представителите на ДГИ за провеждане на двустранни и многостранни контакти с представители на други обществени организации и партии и за други обществени изяви се определят по ал. /1/, а за местни и регионални такива – от състава на националния съвет.

Чл.20. /1/ Лица от Политическия съвет, които са назначени за членове на правителството, а също и лица действали в противоречие с чл.18 /2/ автоматически излизат от състава му.

        /2/ За попълване състава на Политическия съвет се избира председател на местна организация по ред, определен в статута на Политическия съвет.

        /3/ Всеки член на Политическия съвет може да го напусне с писмено заявление до него.

        /4/ (Нов) Всеки нов член на ДГИ може да бъде предлаган за съветник, кмет и депутат, но не може да бъде избиран в състава на Националното ръководство на организацията (председател, главен секретар, член на Политическия и Контролния съвет) през първите пет години от постъпването му.

Чл.21. /1/ (Изменен) Националната конференция се свиква най-малко на пет години.

        /2/ (Изменен) В случай на необходимост, по предложение на Политическия съвет, председателят на ДГИ свиква Извънредна Национална конференция.

Чл.22. Свикването на Националната конференция е задължение на Политическия съвет. Оповестяването на времето и мястото на провеждането и на дневния ред, е задъжение на главния секретар на ДГИ, който известява Местните организации писмено, но не по-късно от един месец преди датата на провеждането й, а за извънредните конференции – 10 дни по-рано. Седем дни пред този срок Политическия съвет, по доклад на председателя и секретаря уточнява легитимността на местните организации съгласно устава.

Чл.23. /1/ Местните организации са равноправни. Връзката между тях и националното ръководство е пряка.

         /2/ Местните организации подпомагат изпълнението на републиканските инициативи на националното ръководство.

        /3/ При изява на несъгласие с инициятиви по ал./2/, Местните организации съгласуват помежду си своите становища. При желание на 50%+1 от Местните организации може да бъде свикан извънреден Национален съвет.

        /4/ Местните организации предлагат на националното ръководство инициативи с национално значение.

        /5/ Местна организация, която сериозно уврежда авторитета на ДГИ, по преценка на политическия съвет се отстранява временно от членство. Окончателно решение се взима от Националната конференция с две трети от гласовете на Местните организации. Политическия съвет може и сам да отмени решението си.

IV. Финансово осигуряване

Чл.24. /1/ Основен източник на финансовото осигуряване на дейността на ДГИ е членскич внос на членовете в организацията.

        /2/ Членския внос е месечен и е в размер на 1 лв.

        /3/ (Нов) Националната Конференция реши: „Във връзка с икономическата криза временно се оставя на самостоятелна преценка на местните организации сами да определят дали ще отчитат членски внос. Препоръчва се в замяна на това да се търсят спонсори."

Чл.25 Източник на финансиране на дейността на ДГИ са дарения и доброволни вноски от граждани, обществени и стопански организации.

Чл.26. /1/ Всяка местна организация формира собствен паричен фонд в размер на 80% от набрания членски внос и от дарения и доброволни вноски.

Чл.27./1/ ДГИ формира и Централен паричен фонд за организиране на националните граждански инициативи и за финансиране на дейността на Националното ръководство.

        /2/ Централния паричен фонд се формира от вноските на местните организации, равняващ се на 20% от постъпленията в паричните им фондове, а също и от дарения и доброволни вноски на граждани, обществени и стопански организации.

        /3/ Неизплащането на вноските от местните организации автоматично води до тяхното временно отстраняване, като след внасянето им членството се възстановява. И в двата случая Политическия съвет взема решение.

Чл.28. Всяка местна организация и Политическия съвет водят приходно – разходна касова книга за финансов отчет и контрол на приходите и разходите, свързани с дейността на ДГИ.

Чл.29. /1/ Редът за разходване на парични средства от фондовете на ДГИ и за отчитане и контрол се определя от Националната конференция.

        /2/ Политическия съвет и Местните организации имат собствени банкови сметки.

        /3/ Политическия съвет и Местните организации ежегодно, с протоколно решение определят лицата, които имат правото да разрешават извършването на финансови разходи и свързаната с тях необходимост от изтегляне на парични средства от банковите сметки, както и на лица, които имат право да задължават банковите сметки и да извършват плащания за и от името на ДГИ.

V. Контрол върху дейността на ДГИ

Чл.30. Контролът върху дейността на Националното ръководство и на Местните организации се осъществява от Контролен съвет.

Чл.31. /1/ Контролният съвет, в състав от председател и двама членове се избира от националната конференция с явно гласуване. Председателят на контролният съвет присъства на заседанията на Политическия съвет.

        /2/ Мандатът на контролният съвет е 5 (пет) години.

Чл.32./1/ Контролния съвет се отчита за дейността си пред Националната конференция.

        /2/ Резултатите от извършените проверки се регистриорат писмено в контролен дневник и се подписват от членовете на контролния съвет, извършили проверката.

        /3/ Резултатите от извършената проверка в местните организации се докладват пред Общото събрание на съответната Места организация.

Чл.33. /1/ Контролът върху финансовата дейност на Местните организации се осъществява от Контролния съвет на Местната организация.

        /2/ Контролния съвет на Местната организация, в състав от трима души, се избира на Общото събрание, а членовете му избират помежду си председател.

        /3/ Мандатът на контролния съвет на Местната организация е 2 (две) години.

Чл.34./1/ Контролния съвет на Местната организация се отчита за дейността си пред Общото събрание на организацията.

        /2/ Резултатите от извършената проверка се регистрират писмено в контролен дневник.

VI. Прекратяване

Чл.35. ДГИ прекратява дейността си при:

        1. сливане или влизане в друга партия;

        2. разпускане по решение на ВКС.

VII. Промени в устава

Чл.36. Този Устав може да бъде променян или допълван с необходимо мнозинство от 2/3 присъствали Местни организации на Националната конференция.

VIII. Символи и знаци

Чл.37./1/ ДГИ има свое знаме, емблема, бланка, печат, а така също и почетен знак и диплом. Те са интелектуална собственост на партията.

        /2/ Печатът на ДГИ е кръгъл, изобразяващ емблемата му – две ръце, пускащи птица; по външния кръг е наименованието ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТВА. Всяка местна организация може да има печат, като във външния кръг отбележи задължително населено място.

Първоначалният вариант на настоящия Устав е приет на Учредително събрание проведено на 25.XI.2000 г., гр. София.

В настоящият вариант са отразени измененията в РАЗДЕЛ III : чл.8, чл.16 ал.3, чл.19 ал.1а, чл.20 ал.4, чл.21 ал.1 и ал.2, чл.24 ал.3, гласувани на извънредната Национална конференция проведена на 25.06.2011 г.